ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

pkruculture@pkru.ac.th

Phone: ๐๗๖-๒๑๑๙๕๙

[ + อ่านข่าวทั้งหมด ]
 • โครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (14 ต.ค.59)

  วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสง....

 • การประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การประชุมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ค....

 • โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต"

  วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนธมงคล และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผ....

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ ผศ.นภดล เชนะโยธิน, ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์, และ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ในส่วนของสำนักศิลปะแ....

 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต....

 • สำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ "60 ปีที่รัก"

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ปี 2559 "60 ปีที่รัก สุขใดไหนจะเท่าเรารักกัน" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต....

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล”

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธอุด....

[ + อ่านข่าวภายในประเทศทั้งหมด ]

กิจกรรม