สำนักศิลปและวัฒนธรรม

ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เป็นส่วนราชการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548  ซึ่งได้มีการพัฒนาบทบาทงานด้านวัฒนธรรมตามลำดับโดยมีจุดเริ่มต้น  เมื่อ  พ.ศ.2518  อาจารย์ในภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูภูเก็ต  ได้ช่วยกันจัดนิทรรศการ “วันชาวบ้าน”  ต่อมาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “วิธีชีวิตชาวบ้านป่าตอง” “วิธีชีวิตชาวบ้านสาคู” “ย่าม” และ “ปฏิทิน”  ในปี พ.ศ.2519  จึงมีสิ่งของที่นำมาจัดนิทรรศการ “ชีวิตไทยฝั่งทะเลตะวันตก” ครั้งที่ 1-2 ของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วิทยาลัยครูภูเก็ตโดยได้รับงบประมาณจากกองวัฒนธรรม  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างปี 2520-2521 
เมื่อกองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2522  ตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.2522  จึงได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ.2523  หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วิทยาลัยครูภูเก็ต  จึงเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2523  มีสถานที่ปฏิบัติงาน  ณ หอพักชาย  ซึ่งว่างอยู่ในวิทยาลัยครูภูเก็ต  ตามคำสั่งวิทยาลัยครูภูเก็ต  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.2523 
ต่อมาในปี พ.ศ.2526  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูภูเก็ตตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม  พ.ศ.2526  โดยกำหนดให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา  ค้นคว้าและวิจัยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  2. อนุรักษ์  ส่งเสริม  พัฒนา  และเผยแพร่วัฒนธรรม
  3. ฝึกอบรมวิทยาการและบุคลากรด้านวัฒนธรรม
  4. จัดและดำเนินการหอวัฒนธรรม
  5. สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงาน  ของศูนย์วัฒนธรรมอื่น  หรือหน่วยงานอื่น
  6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

จากหน้าที่ในข้อ 4 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจึงมี “หอวัฒนธรรมภูเก็จ” เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า  เก็บรักษาและจัดนิทรรศการผลงานทางวัฒนธรรมทุกสาขา 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูภูเก็ตได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้กำหนดให้มีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏภูเก็ต 
ต่อมา ในปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏภูเก็ต  ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักศิลปวัฒนธรรม  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฯ แล้ว  ยังปฏิบัติงานในฐานะเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  อีกหน้าที่หนึ่งด้วย 

ปรัชญา

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่สังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล เทคโนโลยี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และสังคม

อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สร้างงานวัฒนธรรม