ติดต่อสำนัก

ที่อยู่ / Address

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๒๑ หมู่ ๖ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

อีเมล์ / E-mail

[email protected]

โทรศัพท์ / Tel.

โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๙๕๙ ต่อ ๗๒๐๑