กิจกรรมภายในประเทศ

 • พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต....

 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดในยาง

  เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนหาดในยาง ณ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด การรักษาความสะอาด การจัดก....

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณภาพจาก ....

 • โครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (14 ต.ค.59)

  วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสง....

 • การประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การประชุมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ค....

 • โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต"

  วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนธมงคล และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผ....

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ ผศ.นภดล เชนะโยธิน, ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์, และ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ในส่วนของสำนักศิลปะแ....

 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต....

 • สำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ "60 ปีที่รัก"

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ปี 2559 "60 ปีที่รัก สุขใดไหนจะเท่าเรารักกัน" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต....

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล”

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธอุด....

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายงานผล "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดท่าเรือ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙....

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยบาลัยฯ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง ในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อศึกษางาน....

 • กลุ่มสง่าแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1 กราบสักการะพระพุทธอุดมวัฒนมงคล

  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มสง่าแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1 ในการมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย กราบสักการะพระพุทธอุดมวัฒนมงคล และปลูกต้นไม้ "ต้นบารมี" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เม....

 • พิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในคุณงามความดีของขุนเลิศโภคารักษ์ ที่มีต่อมหา....

 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร....

 • พิธีสมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดป่าอร่ามรัตนาราม จังหวัดภูเก็ต....

 • โครงการอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมภูเก็ต

  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมภูเก็ต โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายสาธิต ดรุณศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลป....

 • พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ....

 • พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประสาท จันทรโชติ ผู้ร่วม....

 • สืบสานศิลปะป้องกันตัวมวยไทย

  เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์มลรักษ์ เลิศวิลัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เชิญอาจารย์สมจิตต์ พร้อมมูล และนายจิระพจน์ ไชยพงค์ มาเป็นวิทยากรในโครงการสืบสานศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ซึ่งเป็นการจัดอบรมศิลปะแม่ไม้....

 • จำนวนหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6