ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

[email protected]

Phone: ๐๗๖-๒๑๑๙๕๙

[ + อ่านข่าวทั้งหมด ]
 • พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต....

 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดในยาง

  เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนหาดในยาง ณ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด การรักษาความสะอาด การจัดก....

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณภาพจาก ....

 • โครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (14 ต.ค.59)

  วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสง....

 • การประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การประชุมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ค....

 • โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต"

  วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนธมงคล และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผ....

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ ผศ.นภดล เชนะโยธิน, ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์, และ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ในส่วนของสำนักศิลปะแ....

[ + อ่านข่าวภายในประเทศทั้งหมด ]

กิจกรรม