สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ช่วง คือ 1) การบรรยายเรื่อง “มารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย” และ 2) ฝึกปฏิบัติด้านมารยาทไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายจักรพงศ์  บุญสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  และนางสาวกิตติมา ทิพรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ "มารยาทไทยในสถานศึกษา" เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อเพื่อการศึกษา มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ

 

 H01

H02

H03

H04

H05

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม