การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558

              เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ ผศ.นภดล เชนะโยธิน, ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์, และ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ในส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักฯ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักฯ นายราชพฤกษ์ เต้าทอง และนายวรพร อรรคศรีวร ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 4.70 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป