การประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

              ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การประชุมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนูปถัมภ์และศาสนพิธี ให้แก่ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด