โครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (14 ต.ค.59)

              วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิต พัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร กำหนดการครั้งต่อไปคือ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559