ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน"