ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี”