ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นส่วนราชการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซึ่งได้มีการพัฒนาบทบาทงานด้านวัฒนธรรมตามลำดับโดยมีจุดเริ่มต้น เมื่อ พ.ศ.2518 อาจารย์ในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูภูเก็ต ได้ช่วยกันจัดนิทรรศการ “วันชาวบ้าน” ต่อมาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “วิธีชีวิตชาวบ้านป่าตอง” “วิธีชีวิตชาวบ้านสาคู” “ย่าม” และ “ปฏิทิน” ในปี พ.ศ.2519 จึงมีสิ่งของที่นำมาจัดนิทรรศการ “ชีวิตไทยฝั่งทะเลตะวันตก” ครั้งที่ 1-2 ของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูภูเก็ตโดยได้รับงบประมาณจากกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี 2520-2521
เมื่อกองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2522 ตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522 จึงได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ.2523 หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูภูเก็ต จึงเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2523 มีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ หอพักชาย ซึ่งว่างอยู่ในวิทยาลัยครูภูเก็ต ตามคำสั่งวิทยาลัยครูภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2523
ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูภูเก็ตตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2526 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  2. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม
  3. ฝึกอบรมวิทยาการและบุคลากรด้านวัฒนธรรม
  4. จัดและดำเนินการหอวัฒนธรรม
  5. สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรมอื่น หรือหน่วยงานอื่น
  6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
จากหน้าที่ในข้อ 4 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจึงมี “หอวัฒนธรรมภูเก็จ” เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า เก็บรักษาและจัดนิทรรศการผลงานทางวัฒนธรรมทุกสาขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูภูเก็ตได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้กำหนดให้มีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ต่อมา ในปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏภูเก็ต ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักศิลปวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฯ แล้ว ยังปฏิบัติงานในฐานะเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อีกหน้าที่หนึ่งด้วย
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น