ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งเน้นและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามัน
 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันดามัน
 

พันธกิจ

  1. อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการแก่สาธารณชนเพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามันอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน กำกับติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA
 

เป้าประสงค์

  • มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันดามัน ให้บริการแก่สาธารณชน สามารถสร้างมูลค้าเพิ่ม ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามันอย่างยังยืน
  • มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามกระบวนการ PDCA ที่มีประสิทธิภาพ