ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมแห่งอันดามัน สืบสาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้สู่นานาชาติ
 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน
 

พันธกิจ

  1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอันดามัน
  2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน
 

เป้าประสงค์

  • มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันดามัน ให้บริการแก่สาธารณชน สามารถสร้างมูลค้าเพิ่ม ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามันอย่างยังยืน
  • มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามกระบวนการ PDCA ที่มีประสิทธิภาพ
  • นโยบาย Cookie

    เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น