ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

             อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมแห่งอันดามัน สืบสาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้สู่นานาชาติ

 

วิสัยทัศน์

             เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน

 

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
  2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ในชุมชนอันดามัน
  4. ร่วมมือ ประสานเครือข่ายภายนอก เพื่อยกระดับศักยภาพงานศิลปวัฒนธรรม
  5. พัฒนาระบบ กลไกการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ความมั่นคงต่อสถาบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารอันดามัน ให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม อย่างสร้างสรรค์
  2. ประสารสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก
  3. ส่งเสริม สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  4. พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการบริหาร ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

--------------------------------------------------------------

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น