โครงการรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน ประจำปี 2562

โครงการรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน ประจำปี 2562

โครงการรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน ประจำปี 2562

จัดทำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

Link : http://www.mediafire.com/file/ksj4vm1ajrczlc9/%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD_5_%25E0%25B8%25AD._%25282562%2529.pdf/file

 

 

..........................................................................................................