เพชรอันดามัน ปี 2561

เพชรอันดามัน ปี 2561

เพชรอันดามัน ปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ เชิดชูเกียรติ "เพชรอันดามัน"

เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ

และนำข้อมูลมารวบรวมไว้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผื่อแพร่องค์ความรู้ให้คงอยู่สืบไป

 

Header diamond61 edit

 

 

 

Link E-book: https://anyflip.com/olfph/ztfq/

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------