เพชรอันดามัน ปี 2562

เพชรอันดามัน ปี 2562

เพชรอันดามัน ปี 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ เชิดชูเกียรติ "เพชรอันดามัน"

เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ

และนำข้อมูลมารวบรวมไว้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผื่อแพร่องค์ความรู้ให้คงอยู่สืบไป

 

header diamond62 edit

 

 

Link E- book : https://anyflip.com/olfph/emdd/

 

 

------------------------------------------------------------------------