บุคลากร

บุคลากร

บุคคลากร

 

 Staff pic 2 

ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  Staff pic 1  

ดร.พิชานันท์ พูลเกิด

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายหอวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์

 Staff pic 7  

นายวรพจน์  ตรีสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

09

 

ดร.อมรรัตน นาคะโร

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารและกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปัทมาสน์ พิณนุกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 Staff pic 6  

นางกรองกาญจน์ รุจน์ปณิธาน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

ผู้อำนวยงานการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 Staff pic 5  

นางสาวอรษา ศรีประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Staff pic 3  

นางสาวอรอุมา ชีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Staff pic 4

นายธิบดิ์ เซซัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปวาฬ อัจฉริยบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป