บุคลากร

บุคลากร

บุคคลากร

 

ผอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารว์  พยุงพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

124514

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  เจ๊ะยะหลี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหาร

Photo Paithoon

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  ทองดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

401004

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์  นาคเสนา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

124513 edit

อาจารย์ครรชิต  สุวภาคย์รังสี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Staff pic 6

 

นางกรองกาญจน์ รุจน์ปณิธาน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

ผู้อำนวยงานการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Staff pic 5

 

นางสาวอรษา ศรีประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร พี่ปลา

นางมะลิวัลย์ เจ๊ะย๊ะหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Staff pic 3

 

นางสาวอรอุมา ชีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20201027 092719

นางสาวปวาฬ อัจฉริยบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น