เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการเสวนาและแสดงนิทรรศการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน” โดยมี นายถาวรรัตน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ตัวแทนภาครัฐ-เอกชน นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

การเสวนามีคณะวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ "เรือนไทยถิ่นภูเก็ต มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไข่มุกแห่งอันดามัน" โดยนายศิวพงศ์ ทองเจือ ผู้ช่วย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / หัวข้อ "การอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นล้านนาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา" โดย นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา จาก ม.เชียงใหม่ / หัวข้อกรณีศึกษา เกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม “เรือนโคราช”โดย ผศ.นฤมล ปิยะวิทย์ จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา / เกณฑ์การให้รางวัลการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น โดย คุณปองขวัญ สุวัฒนา ลาซูส จาก สมาคมสถาปนิกสยามฯ / แนวทางการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "เรือนโคราช" จ.นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรือนไทยถิ่นภูเก็ต ที่มีการศึกษาในหลากหลายมิติ ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศาสนา และชาติพันธุ์ ทั้งนี้การนำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อแวดวงวิชาการ ภาครัฐ และประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและเรื่องราวความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ จ.ภูเก็ต และร่วมกันแสวงหาแนวทางในอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ รวมถึงช่วยต่อยอดและพัฒนาให้เรือนไทยถิ่นภูเก็ตได้รับการนำเสนอในระดับประเทศต่อไป การดำเนินงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น นับเป็นภารกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันดามันให้เข้มแข็งและยั่งยืน” ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าว

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12