การเสวนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต้นแบบ และแนวทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมศาสนสถาน ชุมชนเชิงทะเล ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน นายโกมาต แป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงาน 

การเสวนา หัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

  "สู่การพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ"

 "แนวทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมศาสนสถาน  ชุมชนเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต"

  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

9