"ทำความดี แม้คนทำจากไป ความดีนั้นยังคงอยู่
ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ เชิดชู และปฏิบัติตาม"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม และกิจกรรมการทำความดีเพื่อชุมชน สังคม
จัดกิจกรรมทำบุญเสริมสิริมงคล และมุทิตาสักการะ "ขุนเลิศโภคารักษ์" ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

 

งานขนเลศ ๑๙๐๘๒๑ 0088

 

งานขนเลศ ๑๙๐๘๒๑ 0053

 

งานขนเลศ ๑๙๐๘๒๑ 0050

 

www.pkru.ac.th/…/35…/pkru-arts-and-culture-ceremony-aug-2019