"คนไทย กับมารยาทไทย" ที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ตอนเด็ก เจอกันอีกครั้ง (4) กับโครงการบริการวิชาการดีดี

ที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต เห็นความสำคัญเรื่องการปลูกฝังมารยาทไทย ให้กับเด็กไทย

 

 

โครงการอบรมมรายาทไทย ครั้งที่ 4