สื่อวีดิทัศน์การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การตัดยอดค่าวัสดุในระบบ Web Portal กรณีศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท