"ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

"ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

"ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์"

วัฒนธรรม ที่ สะท้อนความสวยงามของสังคมที่ตนอยู่

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบนเวทีและบรรยากาศโดยรอบในงาน "ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่าย

ที่มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ และดำเนินงานให้บรรลุ ไปได้ด้วยดีทุกภาคส่วน

 

001

 

002

003

 

004

 

005

 

ติดตามรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------