สื่อวีดิทัศน์แสดงการ KM เรื่อง การตัดยอดค่าวัสดุสำนักงาน (2)

สื่อวีดิทัศน์แสดงการ KM เรื่อง การตัดยอดค่าวัสดุสำนักงาน (2)