สื่อวีดิทัศน์แสดงการ KM เรื่อง การตัดยอดค่าวัสดุสำนักงาน (3)

สื่อวีดิทัศน์แสดงการ KM เรื่อง การตัดยอดค่าวัสดุสำนักงาน (3)