14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโกไข่ (จุมพล ทองตัน) @ PKRU

14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโกไข่ (จุมพล ทองตัน) @ PKRU

14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโกไข่ (จุมพล ทองตัน) @ PKRU

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพชรอันดามัน

โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

Part 1/4

 

 

 

 

 

Part 2/4

 

 

 

 

Part 3/4

 

 

 

 

Part 4/4

 

 

 

...........................................................................................................................

....................................................................................................................