14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูไก่ (พรศักดิ์ อุปการดี) พรานน้อยบ้านระวิ @PKRU

14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูไก่ (พรศักดิ์ อุปการดี) พรานน้อยบ้านระวิ @PKRU

14/02/63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูไก่ (พรศักดิ์ อุปการดี) พรานน้อยบ้านระวิ @PKRU 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพชรอันดามัน

โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

การแสดงพรานน้อยบ้านระวิ

 

 

Part 1/4

 

 

Part 2/4

 

 

Part 3/4

 

 

Part 4/4

 

 

..............................................................................................................................................................