การอบรมมารยาทไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

การอบรมมารยาทไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการอบรมมารยาทไทย ครั้งที่ 5

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหมู่เยาวชน ให้อนุรักษ์ และสืบสานความเป็นไทย

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................