การจัดการองค์ความรู้ : องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการการเงินยุคใหม่

การจัดการองค์ความรู้ : องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการการเงินยุคใหม่

การจัดการองค์ความรู้ : องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการการเงินยุคใหม่

จัดทำโดย สำนักศิลปะละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................